James’ Telesonix (Telesonix jamesii)


Photo by Loraine Yeatts
James’ Telexonix (Telesonix jamesii) G2G3S2?
Saxifrage Family (Saxifragaceae)